Regulamin

REGULAMIN WIELKIEGO TESTU OPOLE 800 ONLINE


§1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Organizatorem testu realizowanego pod nazwą „WIELKI TEST OPOLE 800” (zwany dalej: „Testem”) jest Fundacja Fabryka Inspiracji PL z siedzibą w Opolu przy ulicy Niedziałkowskiego 8 -12 (zwany dalej: „Organizator”).
 2. Konkurs odbywa się na stronie internetowej Organizatora www.Testopole.pl
 3. Organizator uprawniony jest do:
  a) rozstrzygania wszelkich spraw związanych z przebiegiem testu oraz interpretacją Regulaminu, przyznawania nagród, wykluczenia uczestnika z testu w wypadku naruszenia przez niego Regulaminu.
 4. Regulamin testu jest dostępny na stronie internetowej www.testopole.pl

 

§2. UCZESTNICY KONKURSU

 1. W teście online może wziąć udział osoba przebywająca na terenie Polski oraz poza jej granicami.
 2. Uczestnik przystępując do testu, o którym mowa w ust. 2 powyżej, oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i go akceptuje oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Testu.
 3. Przystępując do testu Uczestnik potwierdza również, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w testu.

 

§3. ZASADY KONKURSU

 1. W każdy poniedziałek, począwszy od 06.02.2017r., na stronie Internetowej Organizatora pojawiać się będzie zestaw dziesięciu pytań z wiedzy na temat Opola.
 2. Uczestnik rozwiązuje test i ma możliwość wysłania swojego adresu email, dzięki czemu bierze udział w konkursie na nagrody ufundowane przez Urząd Miasta Opole.
 3. Co tydzień zostanie wyłonionych trzech laureatów testów online, którzy uzyskali wynik 90% i wyższy. Wygraną jest osoba, która udzieliła najbardziej kreatywnej odpowiedzi. Treść kreatywnego pytania uczestnik otrzyma drogą mailową.

 4. Uczestnik zobowiązuje się do podania podania danych osobowych obejmujących : imię i nazwisko, adres e-mail.

 5. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora oraz inne podmioty w celach koniecznych do przeprowadzenia Testu
 6. Uczestnik zobowiązuje się do wyrażenia zgody na upublicznienie imienia i nazwiska Uczestnika Konkursu w przypadku wygrania cotygodniowego Konkursu,
 7. Test będzie składał się z 10 pytań z czterema odpowiedziami do wyboru.
 8. Pytania będą układane przez ekspertów.
 9. Nagrodą dla każdego cotygodniowego Zwycięzcy, pakiet nagród ufundowanych przez Urząd Miasta Opola
 10. Dostarczenie oraz odbiór przez laureata testu online jest po stronie Urzedu Miasta Opole
 11. Przyznawane w tescie Nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość
  pieniężną jak i przekazaniu osobom trzecim.

 

§4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator jest administratorem danych osobowych.
 2. Regulamin oraz wszystkie postanowienia i informacje Organizatora istotne dla
  organizacji i przebiegu Testu, ogłasza się na stronie internetowej Testu www.testopole.pl
 3. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w niniejszym Regulaminie wszelkie
  informacje i oświadczenia Organizatora skierowane wyłącznie do danego Uczestnika
  testu będą przesyłane na adres email podany przez uczestnika. O dotrzymaniu wszelkich terminów decydować będzie data wysłania wiadomości na adres email podany przez Uczestnika.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w razie zmiany danych podanych przez
  Uczestnika Testu, w szczególności adresu email uniemożliwiających przesłanie
  informacji i oświadczeń związanych z Testem. W takim przypadku przesłanie
  informacji w sposób przewidziany w Regulaminie uznaje się za skuteczne.
 5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy
  kodeksu cywilnego.
 6. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Testu, interpretacji i postanowień tego
  Regulaminu rozstrzyga Organizator.
 7. Wszelkie zmiany w Regulaminie nie wymagają od Organizatora osobistego
  powiadamiania Uczestników Konkursu – aktualny Regulamin znajduje się na stronie Konkursu www.Testopole.pl
 8. Regulamin na kwietniowy Wielki Test Wiedzy Opole 800 będzie osobnym regulaminem podanym do informacji na stronie organizatora www.Testopole.pl